ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ชั้น 3 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ

ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์: 038-517007, 06-4521-8198

โทรสาร: 038-513090

E-mail:  rdirru@hotmail.com