ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 06-4521-8198

E-mail : phanthip.ola@rru.ac.th

phanthip.ola@rru.ac.th

ผศ. ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โทรศัพท์: 06-4521-8198

E-mail: chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th

chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th
อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

E-mail: Kannika.mar@rru.ac.th

kannika.mar@rru.ac.th

บุคลากร

นางสาวรัชนี รักษาจิตร์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

โทรศัพท์: 09-1445-1961

E-mail: ruchaneer@gmail.com

ruchaneer@gmail.com

นางสาวจิริยา ตันเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทรศัพท์: 08-9602-7306

E-mail: jiriya.tan@hotmail.com

jiriya.tan@hotmail.com
นางสาวภรภัทร บัวพันธ์
เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์: 09-6516-6685

E-mail: marcus_3.0@hotmail.com

marcus_3.0@hotmail.com
นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สุข
เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์: 06-4521-8198

E-mail: puijung.sy@gmail.com

puijung.sy@gmail.com
นางสาวนุจรี ฮีมหมัด
เจ้าหน้าที่วิจัย

โทรศัพท์: 06-4521-8198

E-mail: heemmad@hotmail.com

heemmad@hotmail.com