Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครโครงการ Social Innovation Village : Idea Hacks
[ปิดรับ] บพข. ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563 – 2564
Slide
Slide
previous arrow
next arrow

e-Research

ระบบฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์

VIEW MORE >

IPC

งานทรัพย์สินทางปัญญา

VIEW MORE >

SDGs

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

VIEW MORE >

SE

งานวิสาหกิจเพื่อสังคม

VIEW MORE >

ข่าวสาร RDI

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่โครงการ U2T 2564 ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข่าวสารวิจัย

  • ข่าวทั้งหมด
  • ข่าวการอบรม/สัมนาภายนอก
  • ข่าวกิจกรรมการพัฒนา
  • ข่าวทุนวิจัยภายนอก
  • ข่าววารสาร RDI

เอกสารเผยแพร่

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

รายงานการศึกษา “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19”

พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่คลาย ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต พร้อมสำรวจภาพอนาคต ผ่าน 4

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 ได้จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ