Slide
Slide
previous arrow
next arrow

e-Research

ระบบฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์

VIEW MORE >

IPC

งานทรัพย์สินทางปัญญา

VIEW MORE >

SDGs

การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

VIEW MORE >

SE

งานวิสาหกิจเพื่อสังคม

VIEW MORE >

ข่าวสาร RDI

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการแรงงานทั้งในและนอกประเทศ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่โครงการ U2T 2564 ผ่านการคัดเลือกรอบสุดท้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ สุรพงษ์ แก่นมณี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ข่าวสารวิจัย

  • ข่าวทั้งหมด
  • ข่าวการอบรม/สัมนาภายนอก
  • ข่าวกิจกรรมการพัฒนา
  • ข่าวทุนวิจัยภายนอก
  • ข่าววารสาร RDI

เอกสารเผยแพร่

แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจัดการ งานวิจัยเพื่อมุ่งผลลัพธ์ จัดทำโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

รายงานการศึกษา “มองภาพอนาคตประเทศไทย แนวทางการรับมือหลังวิกฤต COVID-19”

พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่คลาย ประเทศไทยกับ 4 ระยะหลังวิกฤต พร้อมสำรวจภาพอนาคต ผ่าน 4

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์สำคัญ (Objectives and Key Results: OKRs)

นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563 – 2570 ได้จัดทำขึ้นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ