NCSAG2021

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
The 11st National Conference of Sri-Ayutthaya Rajabhat University Group
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่”
วันที่ 15-16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สาขาวิชาที่เปิดรับบทความ​​

Register

1. การศึกษา
2. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดการรับบทความ

new-icon-gif-4

กิจกรรม
กำหนดการ
เปิด – ปิดรับบทความ (Full Paper)
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2564, 10 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)
10 มกราคม 2564, 15 มีนาคม 2564, 25 พฤษภาคม 2564
วันสุดท้ายการชำระค่าลงทะเบียน (Normal Rate)
26 กุมภาพันธ์ 2564, 15 มิถุนายน 2564, 25 มิถุนายน 2564
แจ้งผลการพิจารณาบทความ
ภายใน 26 มีนาคม 2564, 25 พฤษภาคม 2564
ส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์
12 – 19 มีนาคม 2564, ภายใน 4 มิถุนายน 2564
ส่งแบบตอบรับ
25 – 29 มีนาคม 2564, ภายใน
11 มิถุนายน 2564

รูปแบบการนำเสนอ​​

  • แบบบรรยาย (Oral Presentation) ผู้นำเสนอในรูปแบบ PowerPoint Presentation หรือ PDF ใช้เวลานำเสนอ 12 นาทีและเวลาสำหรับถาม-ตอบ 3 นาที
  • แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอต้องยืนประจำโปสเตอร์เพื่อนำเสนอผลงาน กำหนดขนาดและพิมพ์โปสเตอร์ ขนาด A0 (กว้าง 80 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร) ตามรูปแบบ Template Poster และนำมาติดตั้งในพื้นที่กำหนด 
ความยาวบทความไม่เกิน 12 หน้า


รูปแบบบทความ

new-icon-gif-4

template โปสเตอร์

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน (Early Bird Rate)

ภายใน 25 พฤษภาคม 2564

new-icon-gif-4
Days Hours

ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 
(โควต้า เครือข่ายละ 10 ผลงาน)*
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 2,500
ผู้เข้าร่วมงาน 2,000
ผู้นำเสนอผลงาน (ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้น)
1,500

ค่าลงทะเบียน (Normal Rate)

26 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2564

new-icon-gif-4
Days Hours

ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 
(โควต้า เครือข่ายละ 5 ผลงาน)*
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ผู้เข้าร่วมและนำเสนอผลงาน 3,000
ผู้เข้าร่วมงาน 2,500
ผู้นำเสนอผลงาน (ผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เท่านั้น)
2,000

*หมายเหตุ: เครือข่าย ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
3) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


ส่งบทความ


ลงทะเบียน

new-icon-gif-4

เกณพ์การพิจารณาบทความวิจัยดีเด่น คลิกที่นี่ 

 

เงื่อนไขการรับโล่รางวัลบทความวิจัยดีเด่นและเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอบทความ
1. การมอบโล่รางวัลบทความวิจัยดีเด่นและเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย จะดำเนินการในพิธีปิดงานประชุมวิชาการ เท่านั้น
2. การมอบโล่รางวัลบทความวิจัยดีเด่นและเกียรติบัตรการเข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัย ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่อยู่ร่วมพิธีปิดงานประชุมวิชาการฯ เท่านั้น
3. ผู้จัดงานประชุมวิชาการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตามความเหมาะสม และมีอำนาจตีความวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ และให้ถือเป็นที่สุด

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

สาขาม.ราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 679-8-36073-4 
ชื่อบัญชี โครงการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑๑

หมายเหตุ :

1. เจ้าของบทความวิจัยอย่างน้อย 1 ท่านต้องลงทะเบียนในฐานะเจ้าของบทความ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2564 หากเกินกำหนดการนี้ บทความของท่านจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) และไม่ได้นำเสนอในการประชุมวิชาการ
2. ค่าลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยนี้รวมถึงกระเป๋าเอกสาร 1 ใบ อาหารกลางวันและอาหารว่าง และประกาศนียบัตร 1 ใบ
3. เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากมีการขอถอนบทความออกหรือไม่ผ่านการประเมินทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียน
4. โปรดนำหลักฐานการโอนเงินมารับใบเสร็จรับเงินในวันจัดงาน ณ จุดลงทะเบียน
5. หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่:

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์ 038-517007, 08-4521-8198  โทรสาร 038-513090 
E-mail: ncsag2021@gmail.com