สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างความเป็นเลิศ
ด้านงานวิจัยที่พัฒนาท้องถิ่น

422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการรอบที่ 2 ภายใต้แผนงานการพัฒนาระบบรองรับการขยายผลหลักสูตรอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาที่เชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning, WiL)

เอกสารเผยแพร่

หนังสือ แพลตฟอร์มวิจัยด้านเกษตร การออกแบบและการบริหารจั … แพลตฟอร์มวิจัยด Read more
พบกับผลการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการควบคุม – คลี่ … รายงานการศึกษา Read more
นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั … เป้าหมายและผลสั Read more
บรรณาธิการแถลง : อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม สวัสดีค่ะ ชาวปร … วารสารประชาคมวิ Read more
บรรณาธิการแถลง : อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม สวัสดีค่ะ ชาวปร … วารสารประชาคมวิ Read more
บรรณาธิการแถลง : อมรรัฏค์ เจริญโชติธรรม สวัสดีค่ะ ชาวปร … วารสารประชาคมวิ Read more
แนวคิดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานขับเคลื่อนกระทรวง โดย ศาส … แนวคิดยุทธศาสตร Read more
รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระ … รายงานฉบับสมบูร Read more
Proceeding การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 … Proceeding การส Read more
รายงานบทสรุปผู้บริหาร โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้าน … รายงานบทสรุปผู้ Read more

จดหมายข่าววิจัย

แหล่งทุนวิจัย

ระบบสารสนเทศ