รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562

รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ปี 2562 

The 11th National Conference on Persons with Disabilities