บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ (Global Partnership)