สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2565

สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
ขอประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ทุนสนับสนุน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับปีงบประมาณ 2️⃣5️⃣6️⃣5️⃣

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564

🔘กรอบการให้ทุน

1) พัฒนาเครื่องจักรกล/กระบวนการผลิตอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบติดตาม/ควบคุมอัตโนมัติต้นแบบ หรือขยายขนาดกระบวนการผลิต (Scale up) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรภาคการผลิต

2) พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ (Healthy food) หรืออาหารใหม่ (Novel food) เพื่อลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคที่เกิดในผู้สูงอายุ และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

3) พัฒนาเทคนิคหรือเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบ/ควบคุม คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชากรทุกช่วงวัยในประเทศ

4) พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ฉลาด (Smart packaging) ฟิล์มหรือบรรจุภัณฑ์ที่รับประทานได้ (Edible film or packaging) บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green packaging) เป็นต้น เพื่อลดปริมาณขยะและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

สำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ (Full Proposal) ได้ที่ลิ้งค์นี้!
💻Link Download: https://shorturl.asia/cIjQs

☎ติดต่อสอบถาม 02-470-9249
📧ส่งเอกสารกลับมาที่: ffi.trf@gmail.com