ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

มุ่งมั่นสนับสนุนเพื่อช่วยสร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยที่พัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นสถาบันหลักในการส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย

พันธกิจ (Mission)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนคินทร์ เป็นหน่วยงานสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยเน้นงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  • ดำเนินงานทางด้านประกันคุณภาพสถาบันวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานและยุทธศาตร์ของมหาวิทยาลัยประเด็นที่ 2 “การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศไทย 0”
 2. หน่วยงานวิจัย
  • สนับสนุนการขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก
  • พัฒนาอาจารย์/นักวิจัยให้มีศักยภาพในการสร้างผลงานวิจัย
  • สร้างเครือข่ายงานวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดการประชุมวิชาการที่เกี่ยวกับงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
  • สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยในการดำเนินการด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ และด้านการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
 3. หน่วยงานบริการวิชาการ
  • พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(e-Research) ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดเก็บ รวบรวมข้อมูลผลงานวิจัย เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเน้นข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  • ยกย่องชมเชยอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยดีเด่น
 4. สำนักงานจริยธรรมในมนุษย์
 • สนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยในการดำเนินการด้านจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์