ผู้บริหารและบุคลากร

phanthip_rdi

ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 06-4521-8198
E-mail : phanthip.ola@rru.ac.th

ผศ. ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 08-9992-2212
E-mail: chatchadaporn.tan@csit.rru.ac.th

อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 08-1949-3625
E-mail: Kannika.mar@rru.ac.th

บุคลากร

นางสาวจิริยา ตันเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์: 08-9602-7306
E-mail: jiriya.tan@hotmail.com

นางภรภัทร เปรมกมล

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์: 09-6516-6685
E-mail: marcus_3.0@hotmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ อยู่สุข

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์: 08-7610-7216
E-mail: puijung.sy@gmail.com

นางสาวนุจรี ฮีมหมัด

เจ้าหน้าที่วิจัย
โทรศัพท์: 08-7561-5559
E-mail: heemmad@hotmail.com