จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

แบบฟอร์มสำหรับการยื่นโครงการวิจัย

เพื่อเสนอขอรับการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งแรก

ขั้นตอนการ ขอใบรับรองหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ออนไลน์

บุคคลทั่วไป นักศึกษา นักวิจัย และ คณะกรรมการจริยธรรมสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ขั้นตอนการขอจริยธรรมการวิจัยในคน จาก NU-RREC กรณี Initial Submission