ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม
ขอรับทุนสนับสนุน-เงินรางวัล เกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย

แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุน-เงินรางวัล เกี่ยวกับการเผยแพร่งานวิจัย​

1. ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ

2. ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ(กรณี มีแหล่งทุนวิจัย)

3. ขออนุมัติเบิกเงินรางวัลในการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ(กรณี ไม่มีแหล่งทุนวิจัย)

4. ขออนุมัติเบิกค่าลงทะเบียนในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการ

5. ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ(กรณี มีแหล่งทุนวิจัย)

6. ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (กรณี ไม่มีแหล่งทุนวิจัย)

7. ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติ(กรณี มีแหล่งทุนวิจัย)

8. ขออนุมัติเบิกทุนสนับสนุนในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาในการประชุมวิชาการระดับชาติ (กรณี ไม่มีแหล่งทุนวิจัย)

9. แบบฟอร์มการยินยอมให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัย

10. แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

11. แบบฟอร์มรับรองผลงานวิจัยที่นำเสนอในการประชุมวิชาการ